ޙަބަރު

ބ.އޮޅުގިރި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އާއިބެހޭގޮތުން ބައްދަލުވުމެއްބާއަވައިފި

11 އޮކްޓޯބަރ 2017


ބ.އޮޅުގިރީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އީ.ޕީ.އޭ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ (އެމް.އީ.އީ)، ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒަވް އޮފީސް އަދި ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒަވް ޓްރަސްޓް ފަންޑާއި ގުޅިގެން 04-02 އޮކްޓޯބަރ ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލް ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކަށް މި ޕްލޭންހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އަދި  މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބ.އަތޮޅު ކައިރީގައިވާ ރިޒޯޓް ތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް، ހިތާދޫ އަދި ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އާއި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް