މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް


ޝަކުވާ ލޮގް ކުރުމަށް އީޕީއޭގެ ހޮޓްލައިން 7980379 އަށް ގުޅުމަށް އެދެއެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ (ޓްވިޓަރ، ފޭސްބުކް، ވަޓްސްއެޕް، ވައިބަރ، ޓެލެގްރާމް) މެދުވެރިކޮށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅައިގެން ޝަކުވާ ރިޕޯޓް ކުރާއިރު ވީހާވެސް ގިނަ ތަފްޞީލު ތައް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ކަމާ ގުޅޭ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ދެ އެވެ

(މިސާލަކަށް: އިވެންޓް ނުވަތަ ކޭސް އިންފޮމޭޝަން، ލޮކޭޝަން، ވެސެލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު، މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުން)