ޙަބަރު

އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން ސައުތު އޭޝިއަން ވައިލްޑްލައިފް އެންފޯސްމަންޓް ނެޓްވޯކް ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

11 އޮކްޓޯބަރ 2017


ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ވައިލްޑްލައިފް އެންފޯސްމަންޓް ނެޓްވޯކް ވޯކްޝޮޕްގައި އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން ރިފްއަތު ނައީމް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް ސަރވިސްގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ މެންބަރ ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން އިލީގަލް ވައިލްޑް ލައިފް ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް