ޙަބަރު

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

13 ޖޫން 2024


ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމްޓް ޗޭންޖް އެންވަރަމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ ގުޅިގެން، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަމުގައިވާ ކ.ތަނބުރުދޫގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިރަށް ސާފުކުރުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް އާއި ކ.ތަނބުރުދޫ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ، މިސަރަހައްދު ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަދާފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާ ގުޅުންހުރި 'ސައިން ބޯރޑް' ތައް ހަރުކުރުމުގައިވެސް ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މިހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއްގައި ހިމެނެނީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއެވެ. މިހަރަކާތުގައި 8 ޖަމްބޯ ގޯންޏާއި 25 އާދައިގެ ގޯނީގެ ކުނިވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަދުވަހު މިރަށް ސާފުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް، ރަށަށް ލައްގާ ކުނިބުނި ގަވާއިދުން ނަގާ، އާއްމު ދިރުއުމުޅުގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށް، ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އަސާސްތައް ގާއިމްކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިހަރަކާތަކީ ކ.ތަނބުރުދޫގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ތަފާތު މުއައްސަސާތަކުން ވަރަށް ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް، މިމަސައްކަތުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންނަށް އީޕީއޭގެ ފަރާތުން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އެންމެން އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް