ޙަބަރު

އީ.ޕީ.އޭ ގެ ފަރާތުން އއ.ތޮއްޑޫގައި ސާންޕްލިން ފޮއިންޓްތައް ބަހައްޓައިފި

11 އޮކްޓޯބަރ 2017


ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖީ.އީ.އެފް) އިންޓަގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް (އައި.ޑަބްލިއު.އާރް.އެމް)  ޕްރޮޖެޓްގެ އެހީގެ ދަށުން އއ.ތޮއްޑޫގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ގްރައުންޑް ވޯޓަރ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 08 ސާމްޕްލިންގ ޕޮއިންޓް ބަހައްޓައިފިއެވެ. މި ސާންޕްލިންގ ޕޮއިންޓްގެ ސަބަބުން ސާފު ފެނައް އަންނަބަދަލުތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ދަނެގަނެވޭނެއެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް