ޙަބަރު

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން 'ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް' ޑޭ އެއް ފާހަގަކޮށްފި

11 އޮކްޓޯބަރ 2017


ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި 'ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް' ޑޭ ފައްޓަވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް އަބްދުއްﷲ ޒިޔާދެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ހޭޅިފަށާއި ގޮޑުދޮއް އަދި މޫދު ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމެވެ. މިގޮތުން ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނެގުނު ކުނީގެ އޯޑިޓެއް ވަނީ ހެދިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވަނީ 399 ކަޅު ކޮތަޅުގެ ކުނި ނަގާފައެވެ. މިގޮތުން 179 ކޮތަޅުގެ ޕްލާސްޓިކް، 28 ކޮތަޅުގެ ދަޅު( ދަގަޑު/އެލްމިނިއަމް) ، 12 ކޮތަޅުގެ ބިއްލޫރި ފުޅި އަދި އެހެނިއެހެން ކުނީގެ ގޮތުގައި 180 ކޮތަޅު ނެގިފައިވެއެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް