ގުޅުއްވުމަށް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ގްރީން ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، 20392
ކޮމްޕްލަޔަންސް ހޮޓް ލައިން: 0379 798 960+
ފޯން: 5949 333 960+
އީމެއިލް: [email protected]

ނޯޓް: އީ.ޕީ.އޭއަށް ފޮނުއްވަވާ ސިޓީ އަދި ލިޔެކިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ މި އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނައީމު އަށެވެ.

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ނަން:  އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު އަމްޖިދާ
މަގާމް: ލީގަލް އޮފިސަރ
ފޯން ނަމްބަރ: 3335949
އީމައިލް: [email protected]